Regulamin opublikowany w dniu 1.08.2019

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Newslettera określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „Newsletterem”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest AntlerArt AdRebellion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000742469, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282831743, REGON: 380865435, adres: ul. Ludwika Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź
 3. Niniejszy Regulamin Newslettera stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu Internetowego prowadzonego przez Operatora Usługi pod adresem https://olsikowa.pl Aktualna treść Regulaminu Sklepu dostępna jest pod adresem https://olsikowa.pl/regulamin/

§ 2

Newsletter

 1. Operator Usługi oferuje usługę Newsletter, polegającą na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) Sklepu, nowych produktów, oraz inne wiadomości dotyczące Operatora Usługi oferowanych przez niego produktów, a także dotyczących Sklepu. 
 2. Każda wiadomość e-mail wysłana w ramach Newslettera zawiera w swojej treści następujące informacje:
 • informację o nadawcy (dane Operatora Usługi);
 • wypełnione pole tematu wiadomości,
 • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu e-mail, na który wysyłany jest Newsletter.  

§ 3

Warunki świadczenia usługi Newsletter i korzystania z usługi Newsletter

 1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, w szczególności w sprawach dotyczących warunków świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym wymagań sprzętowych, obowiązku powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz sposobu składania reklamacji) zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego. W zakresie danych osobowych zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności oraz Polityki Plików Cookies. 
 3. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie.
 4. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zwarta jest na czas nieoznaczony. 
 5. Z usługi Newslettera korzystać mogą zarówno Użytkownicy posiadający Konto w Sklepie Internetowym (zarejestrowani), jak i Użytkownicy nieposiadający Konta (niezarejestrowani). 
 6. Wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, mogą stanowić utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegać ochronie określonej w przepisach prawa. Kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie treści Newslettera lub poszczególnych jego elementów (w tym m.in. grafik, znaków towarowych) w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§ 4

Subskrypcja Newslettera

 1. Zapisanie na Newsletter odbywa się odbywa się przez:
  a) podanie przez Użytkownika swojego adresu e-mail w formularzu zamieszczonym pod adresem www.olsikowa.pl/newsletter lub zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie procesu zakupowego
  b) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
  c) oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz Polityki Plików Cookies Sklepu i ich zaakceptowaniu,
  d) naciśnięciu przycisku zapisz – w przypadku strony www.olsikowa.pl/newsletter lub poprzez potwierdzenie zamówienia w trakcie procesu zakupowego.
 2. W przypadku dokonania rejestracji w Sklepie, zapisanie na Newsletter odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek w formularzu rejestracyjnym.
 3. Po zapisaniu się na Newsletter, na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zapisywania się lub rejestracji Operator Usługi wyśle wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zapisu. Newsletter będzie wysyłany dopiero po potwierdzeniu zapisu. 

§ 5

Anulowanie subskrypcji Newslettera i zmiana adresu e-mail

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.
 2. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newslettera i odbywa się przez kliknięcie linku „Wypisz się” umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 3. Zmiana adresu e-mail, na który wysyłany jest Newsletter odbywa się przez kontakt na adres email [email protected] i opisanie prośby zmiany zawierającej e-mail obecny i e-mail przyszły.
 4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników przez wysłanie wiadomości na podane przez nich adresy e-mail.

§ 6

Zmiany Regulaminu Newslettera

 1. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianie takiej Użytkownicy zostaną przez umieszczenie informacji na Stronie Internetowej Sklepu oraz w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Tekst jednolity niniejszego Regulaminu dostępny jest nieodpłatnie w wersji elektronicznej pod adresem: https://olsikowa.pl/regulamin-newslettera/
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się z Operatorem Usługi w następujący sposób:
 • telefonicznie: 532-480-487 
 • e-mail: [email protected]
 • pisemnie pod adresem ul. Zamenhofa 20 / 4, 90-510 Łódź